Privacyverklaring

Bergwijkstadspark B.V., gevestigd aan Keizerstraat 57, 5711 TT te Someren, is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bergwijkstadspark B.V.
Keizerstraat 57
5711 TT Someren
(020) 520 95 75

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bergwijkstadspark B.V. verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

  • Voornamen
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Kopie ID-bewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bergwijkstadspark B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Het archiveren van de koop- en aannemingsovereenkomst.
  • Communicatie op initiatief van betrokkenen.

De rechtsgronden waarop we persoonsgegevens verwerken zijn uitvoering van een overeenkomst en wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bergwijkstadspark B.V. bewaart uw persoonsgegevens 10 jaar. Deze termijn komt voort uit een wettelijke termijn die hiervoor geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bergwijkstadspark B.V. deelt in deze zogenaamde archieffase uw persoonsgegevens niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bergwijkstadspark B.V. gebruikt geen functionele, analytische of tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bergwijkstadspark B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hollandpark.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bergwijkstadspark B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hollandpark.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bergwijkstadspark B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bergwijkstadspark B.V.) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bergwijkstadspark B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hollandpark.nl.

Laatste update: 1 juli 2022

 

 

Bel me voor een afspraak

Naam:
Telefoonnummer: